Landelijke organisatie

Het NIK is de overkoepelende organisatie van Joodse Gemeenten in Nederland en behartigt de landelijke belangen van die gemeenten en haar leden. Het lidmaatschap van het NIK / Joodse Gemeenten staat open voor Joden die in het gebied van deze gemeente wonen.

Uw privacy is voor het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de wetgeving in het kader van de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we in het kader van onze dienstverlening omgaan met persoonsgegevens die bij het kerkgenootschap worden verwerkt. 
Lees HIER de privacyverklaring van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Op de inhoud van NIK.nl berust eigendomsrecht; het is, anders dan met toestemming van de uitgever, niet toegestaan artikelen geheel of grotendeels over te nemen. Slechts de introductie-woorden van een artikel en het aanbrengen van een link naar de rest van het artikel op deze site zijn toegestaan.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke gevolgen van publicatie op NIK.nl of hieraan verwante domeinnamen dan ook.

© 2020 Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.
De standpunten en meningen op deze website, zijn wanneer voorzien van een auteursnaam, de persoonlijke mening van de auteur en staan los van eventuele officiële standpunten van het NIK. Het NIK is voorts niet verantwoordelijk voor de inhoud van uitlatingen en reacties van derden op de hier gepubliceerde stukken.

Lid worden?

Het secretariaat van het NIK kan u informatie verschaffen onder welke gemeente uw woonplaats valt en hoe u lid kunt worden van een Joodse Gemeente. Afhankelijk van de grootte van de gemeente worden er activiteiten, sjoeldiensten, onderwijs en sociaal-culturele initiatieven ontplooid.
Ook verzorgen de Joodse Gemeenten voor hun leden de huwelijksinzegening (choepa), bar mitswa en bat mitswa (kerkelijke meerderjarigheidsviering) en lewaja (begraven) op een Joodse begraafplaats.

Aftrekbaarheid giften – ANBI

Het NIK is aangemerkt door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor in principe  uw giften aan het NIK aftrekbaar zijn voor de belasting. Het NIK heeft een zgn. groepsbeschikking, waaronder ook alle Joodse Gemeenten vallen; ook giften aan Joodse Gemeenten zijn hierdoor in principe aftrekbaar. U vindt het NIK door in de database van de Belastingdienst bij in te vullen naam het woord ‘Groepsbeschikking’ in te vullen.

Bancaire gegevens NIK: Bankrekening Nl50 ABNA 0466 1793 32

Bic Code: ABNANL2A

Kamer van Koophandel

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34371061.

Dit nummer geldt ook voor de van het NIK onderdeel uitmakende Joodse Gemeenten en andere onderdelen van het kerkgenootschap.

 

NIK-Reglement

Het NIK kent een Reglement waarin de bevoegdheden van het bestuur van het NIK zijn omschreven en vastgelegd.

Het NIK houdt zich bezig met externe (belangenbehartiging en representatie) en interne aangelegenheden. Voor diverse aangelegenheden zoekt en onderhoudt het NIK contact met Rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden en maatschappelijke organisaties. Intern is de dienstverlening aan Joodse Gemeenten en Joden in Nederland. Deze dienstverlening beoogt de versterking van de Joodse identiteit.

Het NIK is onder meer actief op de terreinen van

  • Joodse religie
  • cultuur
  • educatie
  • geestelijke verzorging
  • zorg voor begraafplaatsen
  • jeugd- en jongerenwerk
  • publicatie van Joodse boeken en
  • het beheren van een website en social media accounts
  • aangelegenheden op het gebied van representatie en belangenbehartiging.

Samenstelling Centrale en Permanente Commissie en secretariaat
Het NIK wordt bestuurd door de Permanente Commissie (dagelijks bestuur) en de Centrale Commissie (algemeen bestuur). Sinds juni 1998 kunnen ook vrouwen in de Centrale en Permanente Commissie zitting nemen. De eerste dames die toetraden waren mevrouw M. Lange-Swaab uit Amsterdam, mevrouw J.M. Simons-Deen uit Eindhoven en (plv.) mevrouw M.S. Slager-van Sijs uit Naarden, die later ook als eerste vrouw plaats nam in de Permanente Commissie.

De Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap fungeert als algemeen bestuur. Zij is samengesteld uit 23 leden (en 10 plaatsvervangers) die door de in ressorten ingedeelde Joodse Gemeenten worden afgevaardigd. Amsterdam is met tien zetels de grootste afvaardiger. De ressorten Rotterdam en Den Haag zijn, met ieder twee CC-leden, de kleinste. De overige negen leden worden door Nederland Midden en Mediene afgevaardigd.
The Central Committee consists of 23 members (and ten replacing members) who are the representatives of the Jewish communities that are divided in five districts. Amsterdam has ten representatives in the Central Committee. The districts The Hague and Rotterdam each have two seats on the committee. While the remaining nine seats are filled by Mediene and Nederland Midden who cover the rest of the country except the aforementioned three districts.

De Centrale Commissie komt in de regel twee keer per jaar bijeen.
Voorzitter van de Centrale Commissie is A. (Arjéh) Baumgarten.
De heer R.E. Vis is secretaris van de Centrale Commissie.

Permanente Commissie
De Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap vormt het dagelijks bestuur.
The Central Committee convenes twice a year.
NIK’s secretary-general Ruben E. Vis is the executive to the committee.
The board of the NIK is called ‘Permanent Committee’ although it functions, as the Central Committee, not on a permanent basis, but is being chosen from the Central Committee every four years.
From its midst the Central Committee chose the following members to form the Permanent Committee or Board of the NIK.

J.J. Markuszower, voorzitter / President
M. (Max) Loewenstein, vice-voorzitter/vice president
P.E. (Paul) Joseph

Steun aan onderwijs, jeugd en jongeren
Het Nederlands-Israëlietisch Seminarium is het opleidingsinstituut van het NIK, waar men een opleiding kan volgen tot godsdienstonderwijzer, rabbijn en voorzanger. Daarnaast biedt het seminarium tal van cursussen aan geïnteresseerde Joodse cursisten.
Voorts ondersteunt het NIK jeugd- en jongerenorganisaties, waaronder Bne Akiwa (religieus-zionistisch), Haboniem (socialistisch-zionistisch), Hasjalsjelet (religieus) en de studenten- en jongerenorganisatie Ijar.

Support for Jewish education, youth and youngsters
NIK supports institutes and organization for education as well as youth and youngstersorganizations.
The Jewish Seminary Binyan Ari’el is the trainingsinstitute for rabbis, Jewish teachers and cantors. Besides that the seminary offers a wide array of classes to those interested in Jewish learning.
Also, NIK supports several youth and youngstersorganizations, including Bnei Akiva (religious-zionist), Habonim (socialist-zionist), Hasjalsjelet (religious) and the students- and youngstersorganization Ijar.

 

Het NIK aan andere bestuurstafels
Het NIK, als de oudste en grootste landelijke vertegenwoordiger van de Joden in Nederland, stond aan de basis van diverse organisaties, heeft daarin een of meer bestuurszetels of werkt met deze instellingen samen. Het gaat daarbij onder meer om de stichting Joods Maatschappelijk Werk JMW; het Overleg Joden en Christenen OJEC . Ook is het NIK lid van het CIO – Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en participeert in het Overleg Joden Christenen Moslims (OJCM) waar ontmoeting plaatsvindt met voorlieden van de grootste christelijke kerkelijke organisaties en het Contactorgaan Moslims en Overheid Lees HIER meer over het OJCM. In het Centraal Joods Overleg Externe Belangen CJO participeert het NIK met de belangrijkste andere Joodse organisaties.
Internationaal is het NIK aangesloten bij het European Jewish Congress EJC dat op zich weer een onderdeel is van het World Jewish Congress WJC. Terwijl rabbijnen van Joodse Gemeenten participeren in de Europese Rabbijnenconferentie CER en in het Rabbinical Center of Europe CRE.

NIK in other boardrooms
NIK, as oldest and largest Jewish representative organization for Jews in the Netherlands, stood at the basis of several organizations, has one or more boardseats in it or cooperates closely with these organizations, such as Jewish Welfare (JMW) and Jewish-Christian dialogue (OJEC). In the Central Jewish body for External Affairs (CJO) NIK convenes with other major Jewish organizations. Also, NIK is a member of the Interreligious body in government-affairs.
In the international field the NIK is a member to the European Jewish Congress and through that affiliated with the World Jewish Congress. NIK is active too in the European Council of Jewish Communities and in the past in the European Council of Synagogueorganizations as well. Rabbis of NIK’s Jewish communities, participate in the European Conference of Rabbis and in the Rabbinical Center of Europe.

Reacties zijn gesloten.