Europese Commissie organiseert Sjechieta-conferentie 

Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie heeft een conferentie plaatsgevonden die in zijn geheel gewijd was aan Sjechieta, de Joodse manier van het slachten van vee voor vleesconsumptie. Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en van de Joodse gemeenschappen in Europa waren hierbij aanwezig. NIK-secretaris Ruben Vis hield een voordracht waarin hij uiteenzette hoe in Nederland tussen overheid en NIK op basis van een convenant (overeenkomst) de sjechieta is geregeld. 
 
Sterke delegatie 
Nederland was met een sterke delegatie in Brussel vertegenwoordigd. Namens de twee andere convenantpartners waren een beleidsmedewerker van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en de voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid bij de conferentie aanwezig. De bijeenkomst werd geopend door Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Aanwezig waren ook prof. Deborah Lipstad, speciaal gezant voor de bestrijding van antisemitisme van de Verenigde Staten en Eddo Verdoner, de Nederlandse nationaal coördinator bestrijding van antisemitisme. 

Convenant 
Vis legde uit dat in 2012 een convenant tot stand is gekomen waarin het dierenwelzijn en de voortzetting van de Sjechieta zijn geborgd. Uit een evaluatie van het convenant die vorig jaar is gemaakt, blijkt dat het convenant prima werkt, convenantpartijen zijn tevreden en er is geen aanleiding om het convenant aan te passen. Opvallend is dat in het regeerakkoord Rutte IV dat vorig jaar is gesloten tussen VVD, D66, CDA en Christenunie voor het eerst wordt geopperd om ook op andere terreinen van de veehouderij convenanten af te sluiten. Het Sjechieta-convenant strekt dus tot voorbeeld voor andere beleidsterreinen.

Framing met feiten bestrijden 
Vis benadrukte dat de framing van Sjechieta met feiten is te bestrijden. Terwijl beweerd werd dat er miljoenen dieren onbedwelmd worden geslacht blijkt het in 2021 in de praktijk te gaan om 52.000 dieren, waarvan meer dan twee-derde tijdens het Islamitisch offerfeest. Dus als we Sjechieta (en Halal-slachten) beschouwen als een slachtwijze voor vleesconsumptie, en niet als de uitoefening van een ritueel (zoals het geval is in het kader van het Offerfeest), dan is de totale slacht voor kosjer en halal niet meer dan 17.000 dieren. Dit is 0,000027 van alle dieren die in Nederland worden geslacht. Voor de Islamitische slacht wordt van deze 0,000027 procent het overgrote deel onmiddellijk na de slacht mechanisch bedwelmd; iets wat voor Kosjer niet is toegestaan. Van het dan nog resterende aantal dieren verliest meer dan 90 procent het bewustzijn binnen het door de Voedsel en Waren Autoriteit bepaalde maximale aantal seconden, waar een NVWA-veterinair ter plekke op toeziet. 
 
Al meer dan 400 jaar 
Zijn we tevreden, vroeg Vis zich af ten overstaan de meer dan 180 deelnemers. De joodse manier van slachten bestaat al meer dan 400 jaar in Nederland. Toch, zo vroeg Vis zich af, zijn wij Joden tweederangsburgers? Hij maakte duidelijk dat de kwaliteit van de Sjechieta zoals die in Nederland wordt verricht qua dierenwelzijn uitstekend is gewaarborgd. Dus als je in het algemeen accepteert dat vee wordt geslacht voor de consumptie van vlees, en als je wilt dat joden een intrinsiek onderdeel zijn van de samenleving, dan zou je de mogelijkheid om Sjechieta in Nederland te verrichten, moeten aanmoedigen. Want, zo betoogde Vis, in feite maakt Sjechieta deel uit van het Nederlandse en zelfs Europese immaterieel erfgoed. 
 
Geen dier minder geslacht 
Na zijn uiteenzetting ontstond nog een discussie met een vertegenwoordiger van het Finse ministerie van Landbouw. Finland overweegt om Sjechieta te gaan verbieden. Op een vraag of er überhaupt Sjechieta in Finland wordt gedaan, was het antwoord nee, er is geen Sjechieta in Finland en dus denkt de Finse regering dat het best verboden kan worden. De Joodse gemeenschap in Finland, die groeit, heeft geen belang dat door een verbod wordt geschaad. Nee, betoogde Vis. Er wordt geen dier minder kosjer geslacht maar er wordt wel een hele bevolkingsgroep in haar identiteit aangetast en als tweederangsburgers weggezet. Terwijl de Europese Unie en alle lidstaten belijden het Joodse leven in Europa te willen bevorderen, is Finland met de introductie van een verbod op Sjechieta bezig precies het tegenovergestelde te doen. 

Reacties zijn gesloten.